Złóż wywozowe zgłoszenie celne i wykonaj inne obowiązki związane z wywozem towarów

Jeżeli chcesz wywieźć towar poza obszar celny Unii Europejskiej (UE) musisz złożyć wywozowe zgłoszenie celne.

Na PUESC dopełnisz tych formalności w formie elektronicznej przesyłając odpowiednie komunikaty do Automatycznego Systemu Eksportu (AES/ECS2).

Dowiedz się więcej i skorzystaj z usługi.

Jeżeli wywozisz towary unijne składasz zgłoszenie do procedury wywozu.

Jeżeli wywozisz towary nieunijne składasz albo zgłoszenie do powrotnego wywozu lub powiadomienie o powrotnym wywozie.

Wyprowadzając towary poza obszar celny UE należy też złożyć  wywozową deklarację skróconą wraz ze zgłoszeniem wywozowym lub jako samodzielną deklarację, o ile zgłoszenie celne lub powiadomienie nie są wymagane.

Deklaracje te są składane z wykorzystaniem Automatycznego Systemu Eksportu (AES/ECS2). Jeżeli jesteś podróżnym możesz złożyć deklarację na formularzu papierowym.

 • podmiotów wywożących towar poza obszar celny UE oraz obsługujących ich agentów celnych
 1. Zarejestruj się na PUESC – musisz założyć konto z rozszerzonym zakresem uprawnień.

Informacje na temat zakładania konta na PUESC znajdziesz w opisie usługi „Załóż konto lub sprawdź swoje dane”.

 1. Zarejestruj firmę na PUESC, jeżeli nie była wcześniej zarejestrowana w tym serwisie (jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne zaktualizuj je) – sprawdź jak to zrobić w usłudze „Zarejestruj firmę/uzyskaj numer EORI”.
 2. Powiąż z firmą osobę, która będzie ją reprezentować – sprawdź jak to zrobić w usłudze „Powiąż reprezentanta z firmą".

Aby korzystać z funkcjonalności systemu AES/ECS2 konieczne jest:

 • posiadanie aplikacji umożliwiającej przesyłanie elektronicznych komunikatów, zbudowanej zgodnie ze specyfikacją techniczną XML opublikowaną na PUESC,

Uwaga. Szczegółowe informacje o możliwościach i warunkach skorzystania z tej formy udostępnienia usługi (kanał webservice, usługa sieciowa) znajdziesz na stronie „Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje”. Właściwych dokumentów szukaj w sekcji „System AES”.

 • posiadanie podpisu elektronicznego, którym będziesz podpisywać komunikaty przesyłane do systemu AES/ECS2.

Jeżeli nie posiadasz podpisu elektronicznego wygeneruj certyfikat celny – skorzystaj z usługi „Uzyskaj lub unieważnij certyfikat celny”.

Po spełnieniu tych wymagań będziesz mógł:

 • wgrać na PUESC plik komunikatu,
 • wysłać plik komunikatu jako załącznik do wiadomości e-mail na adres: puesc@mf.gov.pl,
 • wysłać komunikat za pomocą własnej aplikacji zintegrowanej z PUESC (kanał webservice),
 • odbierać komunikaty z systemu AES/ECS2.

Co musisz przygotować

 • podpisany komunikat .xml , obsługiwany przez system AES/ECS2.

Komunikat musi zawierać informacje zgodne z:

 • Specyfikacją techniczną XML
 • Instrukcją wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2”;
 • Instrukcja w zakresie obsługi w Systemie AES (dla użytkowników zewnętrznych)
 • dokumenty wymagane do dokonania zgłoszenia celnego

Wykazy najczęściej występujących dokumentów, jak również zasady ich przedkładania organowi celnemu znajdziesz w instrukcji „Dokumenty przedkładane na potrzeby obsługi elektronicznych zgłoszeń celnych”

Co musisz zrobić

 • przygotuj komunikat zgodnie z aktualną specyfikacją XML,
 • podpisz komunikat (informacje na temat podpisywania dokumentów znajdziesz na stronie „Elektroniczne podpisywanie dokumentów”,  lub wgraj plik komunikatu na portalu i tam go podpisz,
 • podpisany komunikat wczytaj na PUESC lub wyślij jako załącznik do wiadomości przekazywanej pocztą elektroniczną na adres puesc@mf.gov.pl.

Uwaga. Komunikaty muszą być podpisane elektronicznie za pomocą aplikacji użytkownika lub na PUESC.

Usługa jest bezpłatna

Objęcie i zwolnienie towaru do wnioskowanej wywozowej procedury celnej.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie po stronie SISC lub zapowiadane prace serwisowe. Staramy się, aby okresy niedostępności ze względu na prace serwisowe ograniczać do niezbędnego minimum.

Informacja o niedostępności usługi publikowana jest na PUESC i zawiera:

 • szacowany terminy, w którym planowane jest usunięcie niedostępności,
 • zasięg niedostępności wynikającej z awarii (ogólnokrajowy, czy występują utrudnienia lokalne).

Niedostępność usługi świadczonej przez AES/ECS2 w wyniku planowanej albo nieplanowanej awarii systemu o charakterze ogólnokrajowym, wiąże się z możliwością przejścia przez podmiot w tryb awaryjny. W przypadku zgłoszeń celnych oznacza to możliwość dokonania zgłoszenia celnego z wykorzystaniem papierowego  formularza ESS. Na jego podstawie przeprowadzana jest ocena możliwości przyjęcia zgłoszenia, jego weryfikacja oraz podejmowana jest ocena możliwości zwolnienia towaru do procedury. Po ustaniu awarii zgłoszenie jest wprowadzane do AES/ECS2, tym niemniej skutek prawny wywiera papierowe zgłoszenie ESS, które jest równoważnym prawnie dokumentem umożliwiającym objęcie towaru wnioskowaną procedurą celną.

Uwaga. Podstawowym kanałem komunikacyjnym dla usługi świadczonej przez AES/ECS2 jest kanał komunikacyjny SEAP. W przypadku awarii kanału podstawowego może być wykorzystywany kanał komunikacyjny BCP. Więcej na temat tego kanału dowiesz się na stronie „Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje”. Informacji szukaj w sekcji „Kanał komunikacyjny BCP”.

Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez:

 • portal Centralny Service Desk

Zaloguj do Help Desk SISC - link otwiera sie w nowym oknie lub na nowej karcie przegladarki

 • e-mail – helpdesk-eclo@mf.gov.pl
  • w polu temat wpisz nazwę usługi: Złóż wywozowe zgłoszenie celne i wykonaj inne obowiązki związane z wywozem towarów,
  • w treści wiadomości opisz, co działa nieprawidłowo bądź napisz, czego chcesz się dowiedzieć,
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta na PUESC (login PUESC),
 • telefon – 33 483 20 55

Oczekiwanie na rozmowę z konsultantem Help Desk SISC to maksymalnie 30 minut. Średni czas oczekiwania wynosi 5 minut.

Co zrobić po stwierdzeniu błędów w wysłanym komunikacie

Komunikaty przekazywane do systemu AES/ECS2 podlegają automatycznej walidacji systemowej. Jeśli komunikat będzie poprawny pod względem formalnym i strukturalnym, zostanie przyjęty do obsługi przez system, czego potwierdzeniem będzie przesłanie do podmiotu komunikatu (tzw. UPO) zawierającego informację o złożeniu komunikatu do systemu AES/ECS2. Jeśli komunikat nie będzie mógł zostać zakwalifikowany do obsługi, do podmiotu zostanie przesłany komunikat informujący o odrzuceniu (tzw. nieUPO).

Wymagane jest zapoznanie się z treścią stwierdzonych nieprawidłowości i postępowanie adekwatnie do sytuacji i wskazanych w odrzuceniu nieprawidłowości (np. może zachodzić potrzeba korekty danych i ponownego przesłania poprawionego komunikatu).

Jeśli standardowe zgłoszenie celne zostało przez organ celny przyjęte (posiada nadany numer MRN) ale towar nie został poddany kontroli i nie został zwolniony do procedury, podmiot ma możliwość skorygowania danych zgłoszenia celnego z wykorzystaniem funkcjonalności sprostowania.

Rodzaje i sekwencja przekazywania komunikatów (przez podmiot i do podmiotu) w poszczególnych przypadkach biznesowych obsługiwanych przez AES/ECS2 przedstawione zostały w  „Instrukcji w zakresie obsługi w Systemie AES”.

Reasumując, szczegółowy tryb postępowania zależy od konkretnego przypadku biznesowego, w tym etapu, na którym uchybienia zostaną stwierdzone i rodzaju tych nieprawidłowości.  

Jakie są konsekwencje złożenia niepoprawnego zgłoszenia celnego lub jego niezłożenia

Konsekwencją złożenia niepoprawnego zgłoszenia celnego lub jego niezłożenia jest konieczność złożenia poprawnego wywozowego zgłoszenia celnego. Brak poprawnie złożonego wywozowego zgłoszenia celnego powoduje brak możliwości wywozu towaru poza obszar celny UE.

Serwis graniczny: GRANICA.GOV.PL – przydatne informacje o sytuacji na przejściach granicznych, dostępnych udogodnieniach i obowiązujących przepisach.

Portal podatkowy – dodatkowe informacje na temat procedury wywozu.

Strony otworzą się w nowych oknach lub na nowych kartach przeglądarki.

Podstawowe unijne regulacje celne z zakresu obejmowania towarów wywozowymi zgłoszeniami celnymi:

Unijny kodeks celny – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz. Urz. L 269 z 10.10.2013, z późn. zm.);

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. L 343 z 29.12.2015, z późn. zm.);

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz. Urz. L 343 z 29.12.2015, z późn. zm.);

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 (DZ. Urz. L 69 z 15.03.2016);

Podstawowe krajowe regulacje celne z zakresu obejmowania towarów wywozowymi zgłoszeniami celnymi:

Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. z 2019 r., poz. 1169, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. Nr 2262, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1293).

Strony w serwisach EUR LEX i ISAP otworzą się w nowych oknach lub na nowych kartach przeglądarki.