Deklaracja dostępności serwisu puesc.gov.pl

Ministerstwo Finansów zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej puesc.gov.pl zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego puesc.gov.pl.

Data publikacji strony internetowej: 08.04.2020.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 08.04.2020.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono 8 kwietnia 2020 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej zgłoś pytanie, uwagę lub problem poprzez Help Desk Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (Help Desk SISC):

  • pocztą elektronicznej na adres helpdesk-eclo@mf.gov.pl,
  • telefonicznie po numer +48 33 483 20 55.

Tą samą drogą możesz złożyć:

  • wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej,
  • skargę na brak zapewnienia dostępności.

Masz prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Możesz także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu czy opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji.

W treści żądania:

  • podaj swoje dane,
  • wskaż, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
  • wskaż sposób kontaktu,
  • określ formę informacji, jeżeli zgłaszasz potrzebę jej otrzymania w formie alternatywnej.

Zrealizujemy twoje żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, to niezwłocznie poinformujemy cię, kiedy realizacja żądania będzie możliwa – termin ten nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

Jeżeli odmówimy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, będziesz mógł złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę będziesz mógł przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.