Potwierdź unijny status celny towarów

Jeżeli chcesz uzyskać potwierdzenia unijnego statusu celnego towarów musisz złożyć dane dotyczące towarów.  

Na PUESC dopełnisz tych formalności w formie elektronicznej przesyłając odpowiednie komunikaty do Automatycznego Systemu Eksportu (AES/STATUS).

Dowiedz się więcej i skorzystaj z usługi.

Potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów jest dokonywane wyłącznie w sytuacji, gdy towary o statusie unijnym mają być przemieszczone z jednego punktu na obszarze celnym Unii Europejskiej do drugiego punku na tym obszarze w ramach przewozu przez kraj nienależący do Unii Europejskiej (w tym obszary morskie powyżej 12 mili morskiej od linii brzegowej państw członkowskich Unii).

Potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów stosowane jest, jeżeli:

 • dotyczy danych wymaganych dla papierowych dokumentów T2L albo T2LF, lub
 • dokonywane będzie na karnecie TIR albo ATA, lub
 • dokonywane będzie na fakturze lub na dokumencie przewozowym dla towarów, których wartość przekracza 15 tys. EUR.

Dane składane są z wykorzystaniem Automatycznego Systemu Eksportu (AES/STATUS).

 • podmiotów przewożących towary o unijnym statusie celnym do innych państw członkowskich Unii Europejskiej przez kraj nienależący do Unii Europejskiej (w tym obszary morskie powyżej 12 mili morskiej od linii brzegowej państw członkowskich Unii) oraz obsługujących ich agentów celnych.

Usługa działa zarówno dla operacji realizowanych w trybie standardowym, jak i w uproszczeniach (upoważniony wystawca).

 1. Zarejestruj się na PUESC – musisz założyć konto z rozszerzonym zakresem uprawnień.

Informacje na temat zakładania konta na PUESC znajdziesz w opisie usługi „Załóż konto lub sprawdź swoje dane”.

 1. Zarejestruj firmę na PUESC, jeżeli nie była wcześniej zarejestrowana w tym serwisie (jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne zaktualizuj je) – sprawdź jak to zrobić w usłudze „Zarejestruj firmę/uzyskaj numer EORI”.
 2. Powiąż z firmą osobę, która będzie ją reprezentować – sprawdź jak to zrobić w usłudze „Powiąż reprezentanta z firmą".

Aby korzystać z funkcjonalności systemu AES/STATUS konieczne jest:

 • posiadanie aplikacji umożliwiającej przesyłanie elektronicznych komunikatów, zbudowanej zgodnie ze specyfikacją techniczną XML opublikowaną na PUESC,

Uwaga. Szczegółowe informacje o możliwościach i warunkach skorzystania z tej formy udostępnienia usługi (kanał webservice, usługa sieciowa) znajdziesz na stronie „Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje”. Właściwych dokumentów szukaj w sekcji „System AES”.

 • posiadanie podpisu elektronicznego, którym będziesz podpisywać komunikaty przesyłane do systemu AES/STATUS.

Jeżeli nie posiadasz podpisu elektronicznego wygeneruj certyfikat celny – skorzystaj z usługi „Uzyskaj lub unieważnij certyfikat celny”.

Po spełnieniu tych wymagań będziesz mógł:

 • wgrać na PUESC plik komunikatu,
 • wysłać plik komunikatu jako załącznik do wiadomości e-mail na adres: puesc@mf.gov.pl,
 • wysłać komunikat za pomocą własnej aplikacji zintegrowanej z PUESC (kanał webservice),
 • odbierać komunikaty z systemu AES/STATUS.

Co musisz przygotować

 • podpisany komunikat .xml , obsługiwany przez system AES/STATUS.

Komunikat musi zawierać informacje zgodne z:

 • Specyfikacją techniczną XML
 • Instrukcja w zakresie obsługi w Systemie AES (dla użytkowników zewnętrznych)
 • Informacją uzupełniającą do „Instrukcji w zakresie obsługi w Systemie AES” dla użytkowników zewnętrznych wersja 1.0
 • wymagane dokumenty – najczęściej występujące dokumenty znajdziesz w instrukcji „Dokumenty przedkładane na potrzeby obsługi elektronicznych zgłoszeń celnych”

Co musisz zrobić

 • przygotuj komunikat zgodnie z aktualną specyfikacją XML,
 • podpisz komunikat (informacje na temat podpisywania dokumentów znajdziesz na stronie „Elektroniczne podpisywanie dokumentów”,  lub wgraj plik komunikatu na portalu i tam go podpisz,
 • podpisany komunikat wczytaj na PUESC lub wyślij jako załącznik do wiadomości przekazywanej pocztą elektroniczną na adres puesc@mf.gov.pl.

Usługa jest bezpłatna.

 • dowód potwierdzenia unijnego statusu celnego towarów w formie unikalnego numeru MRN i wydruku danych

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie po stronie SISC lub zapowiadane prace serwisowe. Staramy się, aby okresy niedostępności ze względu na prace serwisowe ograniczać do niezbędnego minimum.

Informacja o niedostępności usługi publikowana jest na PUESC i zawiera:

 • szacowany terminy, w którym planowane jest usunięcie niedostępności,
 • zasięg niedostępności wynikającej z awarii (ogólnokrajowy, czy występują utrudnienia lokalne).

Niedostępność usługi świadczonej przez AES/STATUS w wyniku planowanej albo nieplanowanej awarii systemu o charakterze ogólnokrajowym, wiąże się z możliwością przejścia przez podmiot w tryb awaryjny. W przypadku awarii potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów dokonywane jest na karcie 4 SAD, karnecie TIR, fakturze lub dokumencie przewozowym.

Uwaga. Podstawowym kanałem komunikacyjnym dla usługi świadczonej przez AES/STATUS jest kanał komunikacyjny SEAP. W przypadku awarii kanału podstawowego może być wykorzystywany kanał komunikacyjny BCP. Więcej na temat tego kanału dowiesz się na stronie „Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje”. Informacji szukaj w sekcji „Kanał komunikacyjny BCP”.  

Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez:

 • portal Centralny Service Desk

Zaloguj do Help Desk SISC - link otwiera sie w nowym oknie lub na nowej karcie przegladarki

 • e-mail – helpdesk-eclo@mf.gov.pl
  • w polu temat wpisz nazwę usługi: Potwierdź unijny status celny towarów,
  • w treści wiadomości opisz, co działa nieprawidłowo bądź napisz, czego chcesz się dowiedzieć,
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta na PUESC (login PUESC),
 • telefon – 33 483 20 55

Oczekiwanie na rozmowę z konsultantem Help Desk SISC to maksymalnie 30 minut. Średni czas oczekiwania wynosi 5 minut.

Co zrobić po stwierdzeniu błędów w wysłanym komunikacie

Komunikaty przekazywane do systemu AES/STATUS podlegają automatycznej walidacji systemowej. Jeśli komunikat będzie poprawny pod względem formalnym i strukturalnym, zostanie przyjęty do obsługi przez system, czego potwierdzeniem będzie przesłanie do podmiotu komunikatu (tzw. UPO) zawierającego informację o złożeniu komunikatu do systemu AES/STATUS. Jeśli komunikat nie będzie mógł zostać zakwalifikowany do obsługi, do podmiotu zostanie przesłany komunikat informujący o odrzuceniu (tzw. nieUPO).

Wymagane jest zapoznanie się z treścią stwierdzonych nieprawidłowości i postępowanie adekwatnie do sytuacji i wskazanych w odrzuceniu nieprawidłowości (np. może zachodzić potrzeba korekty danych i ponownego przesłania poprawionego komunikatu).

Rodzaje i sekwencja przekazywania komunikatów (przez podmiot i do podmiotu) w poszczególnych przypadkach biznesowych obsługiwanych przez AES/STATUS przedstawione zostały w „Instrukcji w zakresie obsługi w Systemie AES”.

Serwis graniczny: GRANICA.GOV.PL – przydatne informacje o sytuacji na przejściach granicznych, dostępnych udogodnieniach i obowiązujących przepisach.

Strona otworzy się w nowym oknach lub na nowych kartach przeglądarki.

Podstawowe unijne regulacje celne z zakresu obejmowania towarów wywozowymi zgłoszeniami celnymi:

Unijny kodeks celny – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz. Urz. L 269 z 10.10.2013, z późn. zm.);

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. L 343 z 29.12.2015, z późn. zm.);

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz. Urz. L 343 z 29.12.2015, z późn. zm.);

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 (DZ. Urz. L 69 z 15.03.2016);

Podstawowe krajowe regulacje celne z zakresu obejmowania towarów wywozowymi zgłoszeniami celnymi:

Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. z 2019 r., poz. 1169, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. Nr 2262, z późn. zm.)

Strony w serwisach EUR LEX i ISAP otworzą się w nowych oknach lub na nowych kartach przeglądarki.