Uwaga, środowisko testowe.

Proszę nie rejestrować rzeczywistych zgłoszeń!

PALIWA OPAŁOWE

 

Od 1 września 2020 r., po rocznym okresie przejściowym, zmieniły się zasady szeroko rozumianego obrotu paliwami opałowymi (olejami opałowymi do celów grzewczych). Od tej daty, co do zasady, każdy uczestnik transakcji sprzedaży i kupna tych paliw jest obowiązany złożyć zgłoszenie rejestracyjne uproszczone AKC-RU, by otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców). Bez dokonania tego zgłoszenia nie jest obecnie możliwe dokonanie sprzedaży paliw opałowych lub ich zakupu, bowiem sprzedający odmówi dostarczenia tych wyrobów. Zmiana ta obejmuje również osoby fizyczne i podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej.

Każdy zainteresowany, który nie dokonał rejestracji przed 1 września 2020 r. musi dokonać zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego AKC-RU za pomocą usług elektronicznych świadczonych przez Krajową Administrację Skarbową m.in. za pośrednictwem tej Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) albo Portalu Podatkowego.

 

Instrukcja rejestracji dla pośredniczącego lub zużywającego podmiotu olejowego

 1. Zaloguj się na PUESC. Jeżeli nie masz konta - „UTWÓRZ KONTO".
 2. Ze strony głównej PUESC wybierz „PALIWA OPAŁOWE – ZGŁOSZENIE AKC-RU", a następnie wybierz „ZGŁOSZENIE AKC-RU".
 3. Wypełnij formularz, sprawdź poprawność danych i zatwierdź.
 4. Podpisz formularz:
  • Profilem Zaufanym albo
  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
  • kwotą przychodu albo
  • podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu celnego albo
  • podpisem elektronicznym użytkownika na Portalu Podatkowym.
 5. Wyślij formularz.

 

Zgłoszenia AKC-RU dla pośredniczącego lub zużywającego podmiotu olejowego

  FORMULARZ OPIS
AKC-RU - Zgłoszenie rejestracyjne uproszczone w zakresie podatku akcyzowego jako pośredniczący podmiot olejowy lub zużywający podmiot olejowy
Podgląd zarejestrowanych danych, zmiana danych, zaprzestanie wykonywania czynności jako pośredniczący podmiot olejowy lub zużywający podmiot olejowy, pobranie potwierdzenia AKC-PR/U, obsługa kodów transakcyjnych

 

Umowy okresowe w zakresie podatku akcyzowego dla pośredniczącego podmiotu olejowego

Instrukcja rejestracji okresowych umów stosowanych przy dostawie paliw opałowych

UWAGA!
Aby zarejestrować umowę trzeba posiadać zaawansowany poziom dostępu do portalu PUESC, być reprezentantem podmiotu, w imieniu którego dokonywana jest rejestracja umowy, a podmiot musi być zarejestrowany jako Pośredniczący Podmiot Olejowy w Rejestrze Podmiotów.

 1. Zaloguj się na PUESC, wybierz kontekst podmiotu, który reprezentujesz.
 2. Ze strony głównej PUESC wybierz „PALIWA OPAŁOWE – ZGŁOSZENIE AKC-RU, a następnie wybierz „REJESTRACJA UMOWY".
 3. Wypełnij formularz.
 4. Wyślij zgłoszenie.

UWAGA!
Podmiot odbierający, którego dane należy podać w sekcji 2 formularza musi być zrejestrowany jako Pośredniczący Podmiot Olejowy lub Zużywający Podmiot Olejowy w Rejestrze Podmiotów.

Instrukcja dodawania miesięcznych zestawień dotyczących okresowej umowy
 1. Zaloguj się na PUESC, wybierz kontekst podmiotu, który reprezentujesz.
 2. Ze strony głównej PUESC wybierz „PALIWA OPAŁOWE – ZGŁOSZENIE AKC-RU, a następnie wybierz „EDYCJA UMOWY / LISTA UMÓW / ZESTAWIENIA MIESIĘCZNE".
 3. Podaj numer umowy, do której chcesz dodać miesięczne zestawienie zużycia oleju opałowego i wybierz przycisk „ZATWIERDŹ".
 4. Wybierz przycisk „Dodaj zestawienie", znajdujący się w górnym prawym rogu.
 5. Wypełnij formularz podając dane dotyczące miesięcznej sprzedaży paliwa opałowego.
 6. Wciśnij przycisk „Zapisz" aby wysłać miesięczne zestawienie.

UWAGA!
Dane dotyczące sprzedaży można podać tylko za miesiąc poprzedni.
Można dokonać korekty danych wysyłając powtórnie formularz za dany miesiąc. Wówczas wartość podana w pierwszym zgłoszeniu zostanie nadpisana wartością z nowego.

  FORMULARZ OPIS
Formularz rejestracji umowy okresowej w zakresie podatku akcyzowego
Podgląd zarejestrowanej umowy, zmiana danych umowy, dodawanie miesięcznych zestawień dotyczących umowy, anulowanie umowy, lista umów

 

Zgłoszenia przewozu towaru

  FORMULARZ OPIS
Formularze do rejestracji ZGŁOSZEŃ PRZEWOZU TOWARU - SENT 3.0
Formularz potwierdzenia dostawy paliwa opałowego przez podmiot odbierający
Sprawdzenie statusu rejestracji podmiotu olejowego oraz urządzeń grzewczych

 

SENT (EDU) Dostawy - aplikacja mobilna

    OPIS
QR-code do pobrania aplikacji mobilnej SENT DOSTAWY EDU
Testowa aplikacja mobilna do potwierdzania dostaw na platformę ANDROID
QR-code do pobrania aplikacji mobilnej SENT DOSTAWY EDU
Testowa aplikacja mobilna do potwierdzania dostaw na platformę APPLE
Instrukcja obsługi aplikacji mobilnej SENT DOSTAWY

 

Broszury informacyjne i ulotki

Paliwa opałowe - ulotka dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Paliwa opałowe - ulotka dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą Broszura - zużywający podmiot olejowy Broszura - pośredniczący podmiot olejowy

 

ZGŁOSZENIE AKC-RU

rejestracja pośredniczącego
i zużywającego podmiotu olejowego

PRZEWÓZ TOWARU

rejestracja i aktualizacja zgłoszeń

KODY TRANSAKCYJNE

obsługa kodów transakcyjnych