Uzyskaj zwrot podatku VAT od towarów wywożonych poza obszar UE

Podróżny, czyli osoba na stałe mieszkająca poza Unią Europejską, może otrzymać zwrot podatku VAT od towarów zakupionych podczas podróży do Polski.

Jeżeli chcesz uzyskać zwrot podatku VAT, to:

 • kup towar w sklepie oznaczonym tym logo:

 • poproś sprzedawcę o wystawienie dokumentu TAX FREE
 • zapytaj sprzedawcę, kto może zwrócić podatek,
 • jeżeli sprzedawca tego nie zrobi – samodzielnie zarejestruj dokument w naszej usłudze:

   

  Skorzystaj z usługi w serwisie Tax Free

  Strona otworzy się w nowym oknie lub na nowej karcie przeglądarki.

 • przy wyjeździe przedstaw dokument i zakupiony towar funkcjonariuszowi Służby Celno–Skarbowej na granicy.

 

UWAGA: Na wielu przejściach znajdziesz wydzielone pasy dla osób, które zarejestrowały dokumenty TAX FREE w elektronicznym serwisie TAX FREE – możesz szybciej przekroczyć granicę.

Otrzymasz zwrot podatku, gdy przedstawisz sprzedawcy potwierdzony dokument TAX FREE - na przykład przy kolejnej wizycie w naszym kraju. Na dokumencie TAX FREE funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej potwierdza przy wyjeździe wywóz towarów, które zakupiłeś. Do dokumentu powinien być dołączony paragon.

Usługa skierowana jest do podróżnych, którzy zakupią towary na terenie Unii Europejskiej  i wywiozą te towary przed końcem trzeciegozaw miesiąca po miesiącu, w którym ten towar zakupili.

Jeżeli sprzedawca nie zarejestrował Twojego dokumentu TAX FREE w rejestrze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) możesz to zrobić samodzielnie.

W serwisie TAX FREE zarejestrujesz dokument na formularzu „Zgłoszenie podróżnego”.

Skorzystaj z usługi w serwisie Tax Free

Strona otworzy się w nowym oknie lub na nowej karcie przeglądarki.

Zwrot podatku możesz uzyskać od towarów zakupionych na terenie Unii Europejskiej. Możesz uzyskać zwrot podatku, jeżeli:

 • kupisz towar w sklepie oznaczonym znakiem TAX FREE,
 • poprosisz sprzedawcę o wystawienie dokumentu TAX FREE,
 • wypełnisz formularz „Zgłoszenie podróżnego” w naszym serwisie TAX FREE - jeżeli nie zrobił tego sprzedawca,
 • wyjeżdżając z terenu Unii Europejskiej na granicy przedstaw zakupiony towar i dokument TAX FREE funkcjonariuszowi Służby Celno–Skarbowej. Funkcjonariusz potwierdzi wywóz towaru na dokumencie i potwierdzi w rejestrze elektronicznym dokument, który wprowadziłeś w naszej usłudze.

Pamiętaj:

 • uzyskasz zwrot podatku VAT jeżeli kupisz towary za  minimum 200 złotych.
 • zakupiony towar musisz wywieźć nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca po miesiącu, w którym kupiłeś towar.

Wpisując dokument w na formularzu „Zgłoszenie podróżnego” szybciej przekroczysz granicę – na wielu przejściach są osobne pasy odpraw dla osób z dokumentem zgłoszonym w naszej usłudze.

Usługa jest bezpłatna

Uzyskasz zwrot podatku VAT, jeżeli:

 • wywieziesz zakupiony towar poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca po miesiącu, w którym kupiłeś towar,
 • przedstawisz, potwierdzony na granicy, dokument TAX FREE sprzedającemu nie później niż przed upływem 10 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym kupiłeś towar.

Formularz „Zgłoszenie podróżnego” jest dostępny w serwisie TAX FREE: https://granica.gov.pl/TaxFree/

 • kontakt w sprawach merytorycznych:

  Informacje na temat przepisów i procedury wywozu towarów za granicę - pn.-pt. w godz. 7:15-15:15

  e-mail: igg.ias.310000@mf.gov.pl
   
 • kontakt w sprawach technicznych:

  Informacje na temat funkcjonalności systemu oraz zasad wprowadzania danych - pn.-pt. w godz. 7:15-15:15

  e-mail: iit.ias.310000@mf.gov.pl

Czy w związku z epidemią COVID-19 zostały wydłużone lub zawieszone ustawowe terminy na wywóz towarów z terytorium UE i zwrot potwierdzonego dokumentu TAX FREE?

NIE. Terminy określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. 2020.106 z późniejszymi zmianami) nie zostały zmienione lub zawieszone. Niedochowanie ich skutkuje utratą prawa do odzyskania podatku VAT zapłaconego przy nabyciu towarów pomimo ich wywiezienia z terytorium UE.

Czy można zakupione towary użytkować po ich zakupieniu przed ich wywozem?

Co do zasady zakupione towary muszą być wywiezione w stanie nienaruszonym w bagażu osobistym podróżnego. Ich użytkowanie przed wywozem może spowodować zmianę ich stanu co skutkowało będzie odmową potwierdzenia wywozu towaru, który nie spełnia warunku określonego w art. 126 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług. Należy również pamiętać, że rozpakowanie towaru w momencie jego zakupu i sprawdzenie jego działania (bez późniejszego jego użytkowania) nie zmieni stanu nienaruszonego.

Czy sprzedawca musi zwrócić podróżnemu cały podatek VAT zapłacony przy nabyciu towarów, które zostały następnie wywiezione z terytorium UE z zastosowaniem dokumentów TAX FREE?

NIE. Zarówno sprzedawcy jak i podmioty pośredniczące, o których mowa w art. 127 ust. 5 ustawy, dokonujący zwrotu podatku podróżnemu mają prawo do pobrania od podróżnego prowizji od zwracanej kwoty podatku.

Czy mogę wywieźć tylko część towaru ujętego w dokumencie TAX FREE?

TAK. Jeżeli podróżny wywozi tylko część towarów wyszczególnionych w dokumencie TAX FREE to ma on bezwzględny obowiązek zgłoszenia tego faktu w momencie przedłożenia funkcjonariuszowi Służby Celno – Skarbowej dokumentów TAX FREE do potwierdzenia wywozu. Jeżeli tego nie zrobi, a dokument TAX FREE zostanie skierowany do kontroli fizycznej ujętego w nim towaru, podróżny zostanie ukarany za usiłowanie wprowadzenia funkcjonariusza Służby Celno - Skarbowej w błąd na podstawie przepisów Kodeksu Karnego – Skarbowego.

W przygotowaniu

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz. U. L 269 z 10 października 2013, str. 1 ze zmianami)

Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L 347 z 28 listopada 2006, str. 1 ze zmianami)

Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. 2020.106 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawa do dokonania zwrotu podatku podróżnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 426)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1248)