Skorzystaj z możliwości elektronicznej obsługi dokumentów TAX FREE

Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała usługę dla sprzedawców wydających dokumenty TAX FREE.

Z pomocą naszej usługi możesz usprawnić wystawianie dokumentów TAX FREE:

 • szybko zarejestrujesz dokument TAX FREE - korzystając z prostego formularza,
 • zarejestrowane dokumenty trafią bezpośrednio do rejestru, w którym funkcjonariusz Służby Celno–Skarbowej potwierdzi wywóz towarów,
 • sprawdzisz, czy dokument TAX FREE znajduje się w rejestrze i czy został potwierdzony,
 • uzyskasz raport o dokumentach, które zostały potwierdzone.

Przejdź do usługi:

Skorzystaj z usługi w serwisie Tax Free

Strona otworzy się w nowym oknie lub na nowej karcie przeglądarki.

Procedura TAX FREE umożliwia podróżnym uzyskanie zwrotu podatku VAT od towarów zakupionych na terytorium UE.

Podróżny może otrzymać zwrot podatku VAT, jeżeli:

 • sprzedawca sprzedający towar wystawi dokument TAX FREE,
 • podróżny wywiezie zakupiony towar poza granice Unii Europejskiej,
 • funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej na granicy potwierdzi wywóz towaru na dokumencie,
 • podróżny przedstawi potwierdzony dokument TAX FREE sprzedawcy.

Podatek VAT można zwrócić, jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła sprzedaż.

Rozpoczynając sprzedaż na TAX FREE:

 • poinformuj pisemnie naczelnika urzędu skarbowego, że jesteś sprzedawcą.

  W informacji wskaż miejsce, gdzie podróżny może odebrać podatek. Jeżeli podpisałeś umowę z podmiotem uprawnionym do zwrotu podatku - załącz kopię tej umowy;

 • poinformuj podróżnego o zasadach zwrotu podatku.

  Informacja powinna być sporządzona na piśmie w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim;

 • oznacz punkty sprzedaży znakiem informującym podróżnych o możliwości zakupu na dokumencie TAX FREE

Pamiętaj! Podatek możesz zwrócić wyłącznie za towary sprzedane podróżnym, gdy wywóz tych towarów poza obszar Unii Europejskiej został potwierdzony przez odpowiednie służby państwa wywozu – w Polsce wywóz towarów na dokumencie TAX FREE potwierdza Służba Celno-Skarbowa.

 

Usługa skierowana jest do sprzedawców – podmiotów gospodarczych prowadzących działalność handlową na terytorium RP. Sprzedawcy powinni być zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług oraz powinni prowadzić ewidencję sprzedaży przy pomocy kas rejestrujących.

Informacje o tym jak skorzystać z usługi i założyć konto w serwisie TAX FREE znajdziesz w zakładce „Jak zacząć” w tym serwisie.

Skorzystaj z usługi w serwisie Tax Free

Strona otworzy się w nowym oknie lub na nowej karcie przeglądarki.

Z usługi możesz korzystać przesyłając dokumenty elektroniczne TAX FREE wytworzone w innych systemach informatycznych, które posiadają możliwość integracji (kanał webservice). Szczegółowe informacje o warunkach korzystania z tej formy udostępnienia usługi znajdziesz w zakładce „O usłudze” w serwisie TAX FREE.

W naszej usłudze są możliwe dwa rodzaje dostępu:

 • na poziomie podstawowym – należy założyć konto w zakładce Strona Główna w  serwisie TAX FREE  („Nowe konto”).

  Korzystając z udostępnionego w usłudze formularza możesz zarejestrować w serwisie wystawiane przez siebie dokumenty TAX FREE. Usługa umożliwia wydruk dokumentu TAX FREE.

 • na poziomie rozszerzonym – po założeniu konta na poziome podstawowym, należy wypełnić Wniosek o dostęp rozszerzony udostępiony pod adresem: https://granica.gov.pl/TaxFree/wniosek.pdf , a następnie przesłać go pocztą na adres Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku, wskazany we wniosku.

  Dostęp na poziomie rozszerzonym umożliwia uzyskanie raportów zawierających informacje o Twoich dokumentach, które zostały potwierdzone przez Służbę Celno-Skarbową w polskich granicznych oddziałach celnych.

Co musisz przygotować

 • paszport podróżnego,
 • paragon z kasy fiskalnej,

Po zalogowaniu do systemu („Logowanie sklepu do systemu”) w serwisie TAX FREE wypełniasz kolejne pola formularza.

Możesz zwrócić podatek, jeżeli:

 • podróżny przedstawi potwierdzony na granicy dokument TAX FREE,
 • podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła sprzedaż,
 • podróżny przedstawił potwierdzony dokument nie później niż przed upływem 10 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym towar został sprzedany.

Usługa jest bezpłatna.

Na poziomie podstawowym zyskujesz:

 • dokument TAX FREE przygotowany zgodnie z aktualnymi przepisami prawa,
 • możliwość wydruku dokumentu,
 • przekazanie wypełnionego dokumentu do rejestru, w którym funkcjonariusz Służby Celno – Skarbowej potwierdzi wywóz towaru;

Na poziomie rozszerzonym zyskujesz korzyści z poziomu podstawowego oraz:

 • możesz uzyskać raporty zawierające informacje o Twoich dokumentach TAX FREE, które zostały potwierdzone przez Służbę Celno–Skarbową w polskich granicznych oddziałach celnych,
 • sprawdzisz, czy dokument TAX FREE znajduje się w rejestrze i czy wywóz towarów został potwierdzony.

Dostęp na poziomie podstawowym uzyskasz po założeniu konta w serwisie TAX FREE: https://granica.gov.pl/TaxFree/ („Utwórz nowe konto”)

Dostęp na poziomie rozszerzonym uzyskasz, gdy prześlesz pocztą wypełniony Wniosek o dostęp rozszerzony  - wzór wniosku dostępny jest w serwisie TAX FREE: https://granica.gov.pl/TaxFree/dopobrania.php?v=pl

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie po stronie SISC (System Informacyjny Skarbowo-Celny) lub prace serwisowe.

W przypadku niedostępności usługi możesz:

 • poczekać – staramy się, by przerwy nie były długie,
 • przygotować dokument TAX FREE samodzielnie.

Pamiętaj, aby wytworzony przez Ciebie dokument zawierał wymagane informacje:

 1. napis: "ZWROT VAT DLA PODRÓŻNYCH", a pod nim: "TAX FREE FOR TOURISTS";
 2. numer dokumentu;
 3. dane sprzedawcy:
  • nazwa,
  • adres,
  • NIP;
 4. nazwę miejscowości i datę dokonania sprzedaży;
 5. nazwisko i imię podróżnego;
 6. adres podróżnego:
  • kraj,
  • miejscowość,
  • nazwa ulicy,
  • numer domu, lokalu;
 7. numer paszportu podróżnego oraz nazwę kraju, który wydał paszport;
 8. nazwę sprzedanego towaru, miarę i ilość towaru, cenę jednostkową netto towaru, wartość netto towaru, stawkę i kwotę podatku od towarów i usług, wartość brutto towaru, kwotę podatku od towarów i usług ogółem oraz wartość brutto towarów ogółem;
 9. informację: "Dokument stanowi podstawę do ubiegania się przez podróżnych niemających stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej o zwrot podatku od towarów i usług od nabytych towarów, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione poza terytorium Unii Europejskiej - art. 126-130 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62 i 86).";
 10. napis: "Potwierdzam tożsamość podróżnego oraz że towary wymienione w dokumencie zostały wywiezione poza terytorium Unii Europejskiej" oraz miejsce na podpis funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej i pieczęć "Polska-Cło";
 11. miejsce na stempel potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej;
 12. formę dokonania zwrotu podatku od towarów i usług podróżnemu; w przypadku gdy zwrot podatku ma:
  • zostać dokonany w formie wypłaty gotówkowej, należy zamieścić napis: "Zwrot podatku w kwocie ............................ zł .......... gr otrzymałem(-łam)", a pod nim wskazać miejsce na wstawienie daty otrzymanego zwrotu podatku oraz podpis podróżnego,
  • nastąpić w formie bezgotówkowej, należy podać, w jakiej postaci zwrot podatku ma nastąpić;
 13. miejsce na uwagi urzędowe.

Ważne! Dokument musi zostać podpisany przez podróżnego i przez sprzedawcę (czytelny podpis).

Jeżeli do czasu wyjazdu podróżnego z terytorium Unii Europejskiej system zacznie działać, to możesz zgłosić wersję elektroniczną wystawionego przez siebie dokumentu TAX FREE. Można to zrobić w serwisie TAX FREE  w zakładce „Zgłoszenie elektroniczne”.

 • kontakt w sprawach merytorycznych:

  Informacje na temat przepisów i procedury wywozu towarów za granicę - pn.-pt. w godz. 7:15-15:15

  e-mail: igg.ias.310000@mf.gov.pl

 • kontakt w sprawach technicznych:

  Informacje na temat funkcjonalności systemu oraz zasad wprowadzania danych - pn.-pt. w godz. 7:15-15:15

  e-mail: iit.ias.310000@mf.gov.pl

Czy w związku z epidemią COVID-19 zostały wydłużone lub zawieszone ustawowe terminy na wywóz towarów z terytorium UE i zwrot potwierdzonego dokumentu TAX FREE?

NIE. Terminy określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. 2020.106 z późniejszymi zmianami) nie zostały zmienione lub zawieszone. Niedochowanie ich skutkuje utratą prawa do odzyskania podatku VAT zapłaconego przy nabyciu towarów pomimo ich wywiezienia z terytorium UE.

Czy można zakupione towary użytkować po ich zakupieniu przed ich wywozem?

Co do zasady zakupione towary muszą być wywiezione w stanie nienaruszonym w bagażu osobistym podróżnego. Ich użytkowanie przed wywozem może spowodować zmianę ich stanu co skutkowało będzie odmową potwierdzenia wywozu towaru, który nie spełnia warunku określonego w art. 126 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług. Należy również pamiętać, że rozpakowanie towaru w momencie jego zakupu i sprawdzenie jego działania (bez późniejszego jego użytkowania) nie zmieni stanu nienaruszonego.

Czy sprzedawca musi zwrócić podróżnemu cały podatek VAT zapłacony przy nabyciu towarów, które zostały następnie wywiezione z terytorium UE z zastosowaniem dokumentów TAX FREE?

NIE. Zarówno sprzedawcy jak i podmioty pośredniczące, o których mowa w art. 127 ust. 5 ustawy, dokonujący zwrotu podatku podróżnemu mają prawo do pobrania od podróżnego prowizji od zwracanej kwoty podatku.

Czy mogę wywieźć tylko część towaru ujętego w dokumencie TAX FREE?

TAK. Jeżeli podróżny wywozi tylko część towarów wyszczególnionych w dokumencie TAX FREE to ma on bezwzględny obowiązek zgłoszenia tego faktu w momencie przedłożenia funkcjonariuszowi Służby Celno – Skarbowej dokumentów TAX FREE do potwierdzenia wywozu. Jeżeli tego nie zrobi, a dokument TAX FREE zostanie skierowany do kontroli fizycznej ujętego w nim towaru, podróżny zostanie ukarany za usiłowanie wprowadzenia funkcjonariusza Służby Celno - Skarbowej w błąd na podstawie przepisów Kodeksu Karnego – Skarbowego.

W przygotowaniu

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz. U. L 269 z 10 października 2013, str. 1 ze zmianami)

Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L 347 z 28 listopada 2006, str. 1 ze zmianami)

Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. 2020.106 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawa do dokonania zwrotu podatku podróżnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 426)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1248)